Criterii generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi

Acordarea burselor şcolare se face in conformitate cu HG 558/1998

1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o forma de sprijin material vizând atât protecţia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.
2. Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, in functie de rezultatele obtinute la invatatura. In cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanta, acordata castigatorilor locurilor I, II si III la fazele nationale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificati la olimpiadele internationale, altor categorii de elevi care obtin rezultate de valoare in manifestari interne si internationale cu caracter cultural-artistic – bursa artistica – sau cu caracter sportiv – bursa sportiva – si cu caracter tehnico-stiintific – bursa tehnico-stiintifica.
Bursele de ajutor social se acorda elevilor in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali ori in alte cazuri prevazute de lege.
3. Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat si se repartizeaza inspectoratelor scolare de catre Ministerul Educatiei Nationale, ca ordonator principal de credite, proportional cu numarul elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
4. Elevii promovati pot primi burse de merit si burse de studiu incepand cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X–XII (XIII) si din anii II–IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare, in limita fondurilor repartizate.
5. Cuantumurile burselor de merit, de performanta, ale burselor de studiu si de ajutor social se stabilesc de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
6. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi:
a) orfani, bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform Legii privind asigurarile sociale de sanatate nr. 145/1997, numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materiala a familiei;
b) elevii din invatamantul preuniversitar din mediul rural, scolarizati intr-o alta localitate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa in natura;
c) elevii proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:
- nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
- nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 m2 in zonele montane;
d) elevii din unitatile de invatamant de stat, cursuri de zi si cursuri serale,carora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre parinti de „Erou-martir“ sau „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989“, cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite, insotit de brevet semnat de Presedintele Romaniei.
7. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentantii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
8. Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si pot fi revizuite trimestrial, in functie de modificarile intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui trimestru. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu exceptia alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii.
10. Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional, o data pe an, elevilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri. Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
11. Bursele se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.
12. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevazuti la pct. 6, in urmatoarele situatii:
a) celor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala la purtare cel putin 8,00, cu exceptia celor care au depasit cu doi ani varsta clasei respective;
b) absolventilor clasei a VIII–a care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX–a (anul I) la o unitate de invatamant de stat, cursuri de zi;
c) celor declarati repetenti din motive medicale. Acestia beneficiaza de burse inclusiv in primul trimestru al clasei a IX–a, respectiv anul I.
13. Numarul beneficiarilor de burse de merit nu poate sa depaseasca 1%, iar al celor de burse de studiu 1,5% din numarul total al elevilor din clasele IX-XII (XIII), respectiv anii I-IV, la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti.
14. Criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual, in consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare judetene si in cel al inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti, avand in vedere fondurile repartizate si integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum si componenta si atributiile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unitatii de invatamant, respectiv componenta comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului scolar.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse. Criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor scolare se afiseaza la unitatile de invatamant din cadrul fiecarui inspectorat scolar judetean. Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant vor inainta inspectoratelor scolare judetene propuneri privind acordarea burselor de performanta. Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti desemneaza beneficiarii acestor burse.
15. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant are obligatia de a afisa la loc vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, in termen de 3 zile de la luarea deciziei.
16. Elevii sau sustinatorii legali ai acestora pot contesta in scris hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii.
Contestatiile sunt rezolvate de catre comisia de acordare a burselor de la nivelul inspectoratului scolar, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie.